Session Plans
Conversational I Days 
Mon thru Fri 2:00 pm
35. NOV-18.doc 35. NOV-18.doc
Size : 76 Kb
Type : doc
34. NOV-16.doc 34. NOV-16.doc
Size : 76.5 Kb
Type : doc
33. NOV-16.doc 33. NOV-16.doc
Size : 76 Kb
Type : doc
32. NOV-15.doc 32. NOV-15.doc
Size : 77.5 Kb
Type : doc
31. NOV-14.doc 31. NOV-14.doc
Size : 77.5 Kb
Type : doc
30. NOV-11.doc 30. NOV-11.doc
Size : 76.5 Kb
Type : doc
BASIC ENGLISH 
Tue-Thu 6:20 pm
25. NOV-17.doc 25. NOV-17.doc
Size : 73.5 Kb
Type : doc
24. NOV-15.doc 24. NOV-15.doc
Size : 73.5 Kb
Type : doc
23. NOV-10.doc 23. NOV-10.doc
Size : 74 Kb
Type : doc
22. NOV-08.doc 22. NOV-08.doc
Size : 74 Kb
Type : doc
21. NOV-03.doc 21. NOV-03.doc
Size : 75 Kb
Type : doc
20. NOV-01.doc 20. NOV-01.doc
Size : 70.5 Kb
Type : doc